Tải tài liệu

1. Môn TT HCM:
https://rapidshare.com/files/2947496699/ON_TAP_MON_TTHCM.doc

2. Môn LSĐ:
https://rapidshare.com/files/3802823146/ON_TAP_MON_LSD.doc

Tài liệu Hình họa (OK):
Code:
http://www.fileden.com/files/2011/4/21/3119572//Hinh Hoc Hoa Hinh.pdf
Tài liệu hóa học đại cương:
Code:
http://www.fileden.com/files/2011/4/21/3119572//Hoa_dai_cuong%201.doc

Danh sách lớp:
Code:
http://www.fileden.com/files/2011/4/21/3119572/Lop_CK2K4.xls